Death to False Pop

Lethal Amounts, Los Angeles, CA.

Pop Art, art, Joey Maas, Palm Springs Art
Pop Art, art, Joey Maas, Palm Springs Art, Strawberry Switchblade, goth, punk, 80's
Pop Art, art, Joey Maas, Palm Springs Art, Beiber, beleiber, illuminati puppet
Pop Art, art, Joey Maas, Palm Springs Art, Mary Tyler Moore, 70's
Pop Art, art, Joey Maas, Palm Springs Art, Kate Moss, supermodel
Pop Art, art, Joey Maas, Palm Springs Art
Pop Art, art, Joey Maas, Palm Springs Art